روش نگارش پایان نامه، گزارش و مقاله علمی


 

(پائیز 1386)

(توضیح: رنگ جلد سرمه ای و در عطف پایان نامه باید عنوان پایان نامه و تاریخ ذکر شود)

 

(صفحه اول و صفحات قبل از آن)

 

( بعد از جلد یک صفحه سفید و بعد از آن صفحه ای که نگارنده در مورد آن اختیار دارد و  مزین بنام خداوند است قرار داده می شود. بعد از آن صفحه ارزیابی پایان نامه و متعاقب آن که بعنوان صفحه اول آنرا خواهیم خواند عینا مشابه روی جلد است قرار داده می شود.

 

صفحه دوم: صفحه قدر دانی

 

 

در این صفحه از افرادی که مد نظر دانشجو می باشد قدر دانی می گردد. نمونه این صفحه در زیر آمده است.

بدینوسیله از زحمات استاد راهنما آقای دکتر............................... برای ارائه راهنمائی های ارزنده در طول انجام این پایان نامه قدردانی می نمایم.

از اعضاء خانواده که در طول انجام این پایان نامه با صبر و تحمل مشکلات را پذیرا بودند نیز سپاسگزارم.

 

 

(صفحه سوم)

 

 

 

«تقدیم به ..........»

 

 

 

(صفحه چهارم)

 

                      اعلان منحصر بفرد بودن پایان نامه

 

بدینوسیله اعلان می گردد که مطالب مندرج در این پایان نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرکی توسط اینجانب و فرد دیگری ارائه نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

                                                                                             امضاء

 

(صفحه پنجم)

چکیده

 

در صورتی که متن چکیده بخوبی تهیه شده باشد، داوران و یا خوانندگان با مرور آن محتوای کلی پایان نامه را دریافت می نمایند. یک چکیده بایستی حدود 250 تا 300 کلمه باشد و نتایج اصلی مندرج در پایان نامه در آن ذکر شده باشد

 

هدف از ارائه این پایان نامه بررسی رفتار ارتعاشی صفحات چند لایه تحت اثر بارهای ضربه با سرعت کم می باشد. برای این منظور ابتدا رفتار ورقهای چند لایه تحت بارهای ایستا مورد مطالعه قرار گرفته و سپس جریان انتقال موج تنش در اثر بارهای ضربه ای در جهت طولی و عرضی بررسی شده است.

در انتها ضمن ارائه مدل جدید از شیوه انتقال موج تنش در ورقهای چند لایه، نتایج حاصل از حل عددی با نتایج آزمایشی مقایسه گردیده و میزان تطابق آنها موررد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد تحقیقات در زمینه جدید ارائه شده است.

 

(صفحه ششم)

صفحه فهرست مطالب

 

 

 

موضوع                                                                                           صفحه

 

قدردانی ...............................................................................................................................................الف

اهدانامه..................................................................................................................................................ب

اعلان منحصر بفرد بودن ایان نامه...................................................................................................پ

چکیده....................................................................................................................................................ت

فهرست جدولها و شکل ها.................................................................................................................ث

فهرست علائم.........................................................................................................................................ج

فصل 1- مقدمه ................................................................................................................................... 1

فصل 2- بررسی صفحات چند لایه تحت بارهای ایستایی....................................................... 13

          1-2- ترکیب صفحات چند لایه .................................................................................... 14

          2-2- روش تحلیل تنش در صفحات چند لایه ......................................................... 16

          1-2-2- روش ایستایی .................................................................................................... 16

          2-2-2- روش دینامیکی ................................................................................................ 18

مراجع .............................................................................................................................................. 230

پیوست 1:

پیوست 2:

 

 

(صفحه هفتم)

       الف) فهرست جدولها

                       جدول -1-1: مشخصات مکانیکی صفحات چند لایه

                       جدول -2-1: فرکانس طبیعی صفحات لایه بر حسب تعداد لایه، n

 

 

ب) فهرست شکلها

    شکل 1-1- نمودار تغییر مکان وسط صفحه چند لایه بصورت تابعی از تعداد لایه

    شکل 2-1 توزیع تنش طولی در ورق چند لایه تحت اثر بار ضربه ای پله ای بصورت تابعی از طول ورق

 

(صفحه هشتم)

 

لیست علائم و اختصارات

 

 

:b عرض تیر                                                                                      L(m)

c: نرمی

E: مدول یانگ

α: ضریب انبساط حرارتی

β: ضریب ویژه

δ: تغییر مکان

FEM: مدول المان محدود

SEM: میکروسکوپ الکترونیکی

 

بحث و نتیجه گیری

در پایان ارائه مطالب در فصول مختلف باید نگارنده جمع بندی از کار ارائه شده را در این قسمت ارائه نمایند. بگونه ای که نتیجه کل موضوع مورد بحث در این قسمت ارائه شده باشد.

 

ارائه پیشنهادات

در این قسمت با توجه به نتایج بدست آمده نگارنده پیشنهادات خود را جهت ادامه کار ارائه می نماید.

مراجع

مراجعی که در داخل متن به آنها اشاره شده است با رعایت ترتیب حضور در متن و به نحوی که در زیر نشان داده شده است در این قسمت نگارش می شوند.
دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟


آخرین مطالب

» کتابخانه دیجیتال نور، کتابخانه ای رایگان در زمینه علوم اسلامی و علوم انسانی ( یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ )
» سایت های مفید برای دانلود رایگان مقالات و کتاب های الکترونیکی و اینترنتی ( سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ )
» بیش از ۴۰ پایگاه مفید برای دانلود کتاب های الکترونیکی ( پنجشنبه نهم آبان ۱۳۸۷ )
» نشانه‌ها ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» بخوانید، بنویسید، ویرایش کنید ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» بیش نویسی و وقفه در نویسندگی ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» عادات نویسندگی ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» نویسندگی ظرایف و طرایف ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» تجربه های نویسندگی ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» توصیه به نویسندگان رمان ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» نوشتم و نویسنده شدم ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )
» از پنجره‌ اتاق‌ نویسنده‌ ( چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ )